måndag 22 februari 2010

Miljöpartiet har läst opinionsmätningarna och väljer att förstå det fina med hushållsnära tjänster!

Miljöpartiet har läst opinionsmätningarna och väljer att förstå det fina med hushållsnära tjänster! Det är bra det.

Den ideologiska klyftan till den röda oppositionen och LO förefaller ändock djup. För de i marxism fotade partierna och LO står privata företagares intresse i tydligt konflikt med ett klassperspektiv av "rika" stående i harnesk mot "fattiga" RUT-arbetare. 

Den 21/2 kom nyheten i SVTs Rapport att antalet som efterfrågar hushållsnära tjänster med s.k. RUT-avdrag ökat till ca 150 000 personer (Skatteverket). Därmed har även antalet personer ökat - ofta kvinnor med invandrarbakgrund - som har fått nya jobb med att producera dessa tjänster. Idag uppskattas antalet till ca 11 400 personer av Almega. (Eftersom en del är deltidsanställda är det ca 7600 heltidsarbeten;  http://svt.se/2.22620/1.1899041/skatteavdrag_splittrar_de_rod-grona).
 
Svaga kastas ut i arbetslöshet.
Om RUT-avdraget avskaffas - som socialdemokraterna, LO och vänstern prioriterar - kastar de ut i arbetslöshet ca 11 000 personer - sannolikt ofta personer med svag ställning på arbetsmarknaden - eller tvingar dem tillbaka till svartjobb och utan socialt skyddsnät. Hjärtlöst!
 

Opinionen har svängt.
En undersökning från Demoskop visar att 70 procent av hushållen är positiva till avdragen och att det i alla ålders- och inkomstgrupper finns en majoritet som stödjer avdragsmöjligheten. 32 procent av hushållen är själva intresserade av att anlita hushållsnära tjänster. Det motsvarar runt 1,5 miljoner hushåll. Så många "rika" hushåll finns inte.

Omsvängningen är viktig. Inställningen till hushållsnära tjänster är ett lackmustest på politiska partiers förståelse för företagandets villkor, eller om de bara pratar småföretag när det passar retoriskt.
 
Miljöpartiet håller upp fingret?
Miljöpartiet har läst opinionsmätningarna. Partiet har tydligen bestämt sig för att söka klara lackmustestet, och vill skilja ut sig från sina socialistiskt grundade samarbetsvänner. Socialdemokraterna och vänstern agerar i kommentarerna som konkurrenter på ett bönemöte om bästa åkallan av gamla gudar.
 
Så länge socialdemokraterna och vänstern prioriterar att avskaffa RUT-avdragen klarar knappast miljöpartiet ensamt att vända frågan för oppositionen.
 
Enbart "rika" kunder?
Den marxistiskt grundande vänstern menar att RUT-avdragen enbart gynnar de rika. Det är fel. Förutom kunderna - som inte alla är "rika" - är det också de arbetande människorna som producerar tjänsterna som vinner på avdragen. Alla byggnadsarbetare vet att detta är fel vad gäller ROT-avdragen att de enbart gynnar "rika". De är själva knappast "rika". Då blir det också ganska säkert fel när påståendet om "rika" gäller RUT-avdragen. Att efterfrågans inkomstelasticitet skulle vara helt olika för de två typerna av tjänster förefaller otroligt.
 
En växande kategori bland dem som använder RUT-avdrag är barn som betalar för hushållshjälp hemma hos sina åldriga föräldrar.  

Svartjobb inte ok?
Inställningen hos svenskarna till att köpa tjänster svart har kanske också ändrats på senare tid. Enligt Demoskops undersökning ansåg 33 procent av de tillfrågade 2008 att det var okej att köpa svarta tjänster. År 2009 hade andelen mer än halverats till ca 15 procent. Det är ju möjligt att tillkomsten av dessa två avdrag har haft betydelse för en ökad vilja att betala skatt och göra rätt för sig.
 
Mindre fusk?
Det finns inga tecken på att ROT- och RUT- avdragen skulle ha medfört ökat fusk i större skala. Tvärtom förefaller avdragen ha minskat svartarbete i bygg- och hushållstjänstesektorn. Av ca 2000 tillfrågade företag i bryggbranschen ansåg ca 80 procent att svartjobben i branschen minskat tack vare ROT-avdraget. 25 procent av företagen angav också att de kunnat hålla fler anställda tack vare avdraget. 

Inga kommentarer: