onsdag 6 mars 2013

Sverige bör tillhöra Europas kärna!

Sverige bör inte bli en randstat och bör därför inte följa David Cameron och brittiska konservativa partiets europapolitik.
(Artikel publicerad på DN-debatt webb den 5 mars 2013.)

Fem ledande EU-debattörer kräver besked från partierna om Sverige ska följa David Cameron och de brittiska konservativas EU-politik (2 mars 2013). Camerons parti vill fokusera på deltagande i EU:s inre marknad men ger upp alla tankar på att vara med i EUs fördjupade samarbete på andra områden, inklusive åtgärderna för att rätta till bristerna och få eurosamarbetet att fungera stabilt och ansvarsfullt.

Sverige bör definitivt inte följa Cameron och de brittiska konservativa. Vi liberaler vill att Sverige istället skall tillhöra kärnan i Europa. Det blir huvudtemat för oss inför Europarlamentsvalet nästa år. Sverige bör i sinom tid införa euron som valuta, vilket bl a Polen, Lettland och Litauen, sannolikt även Danmark, kommer att göra så snart krisen är genomriden och de nya institutionerna och regelverken införda och testade.
 
Redan idag är Sverige som fisken i vattnet, genom Carl Bildt, med i EU:s alltmer samordnade utrikes- och försvarspolitik. Sverige står för ordning och reda i budgetfrågor och ekonomisk politik och kan ge fortsatt viktiga bidrag i EU:s arbete med skarpare mer samordnade budgetprocesser och finansiella reformer. Sverige bör självklart vara med till hundra procent för att riva ner fler av de många återstående hindren som finns på den inre marknaden. Klimatfrågorna, lika självklart, kan bara lösas genom gränsöverskridande samarbete. Regionalpolitiken bör effektiviseras och göras mer modernt fokuserad.

En avgörande förutsättning för att lyckas med allt detta är dock att Sverige faktiskt deltar helhjärtat i Europas kärna och strävar efter, och tar ansvar för, att förbättra Europasamarbetet.

Sverige har ett starkt intresse av att Europa och euroländerna löser sina problem skyndsamt, kraftfullt och uthålligt. Först då, genom euroländernas åtgärder, skyddas också Sveriges löntagares, pensionärers, företags och offentliga sektors ekonomiska stabilitet och tillväxt. Vi vill understryka att Sverige bör ha stor förståelse för euroländernas behov av att vidta en rad genomgripande och fördjupande åtgärder för att säkra stabilitet och tillväxt i det fortsatta eurosamarbetet. Att dessa stabiliserande åtgärder för euroområdet blir framgångsrika är ett starkt svenskt intresse vilket understryker att vi bör vara med i det förhandlingsarbetet konstruktivt och engagerat.

För perioden till dess Sverige söker inträde i den gemensamma valutan ställer vi två krav på euroländerna. För det första att ett fördjupat eurosamarbete inte får leda till ekonomisk slutenhet hos euroländerna som skulle kunna skada icke-euroländer – särskilt vad gäller den inre marknaden och den finansiella integrationen, och, för det andra, att ett fördjupat samarbete mellan euroländerna alltid skall vara öppet för ute-länder som så önskar att ansluta sig till vid en senare tidpunkt.

Carl B Hamilton, riksdagsledamot FP, ekonomisk-politisk talesmanOlle Schmidt, europaparlamentariker FP, ledamot av ekonomiska och monetära utskottet

Inga kommentarer: