onsdag 16 juni 2010

MP och kärnkraften. Replik på DN-debatt idag (16/6).

I sin artikel på DN-debatt idag vill Wetterstrand och Eriksson visa att kärnkraften skulle vara en teknik på nedgång (DN 16 juni 2010). Det har enligt dem inte byggts nya reaktorer i Västeuropa "på decennier". De påstår att "Sverige klarar sig bra med förnybara energikällor". Men exakt hur Sverige ska klara sig när nära halva den svenska elproduktionen försvinner är oklart.

Det stämmer att kärnkraftens andel av den globala energiproduktionen har sjunkit de senaste åren. 1998 stod kärnkraften för 17 procent av den totala energin, vilket till 2008 hade minskat till 14 procent.

De flesta av världens reaktorer byggdes under en kort period från mitten på sextiotalet till början på 1980-talet. Dessa reaktorer börjar nu nå pensionsålder och tas ur drift. Det har dock inget att göra med att kärnkraften är en "omodern teknik". Tvärtom pågår ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete med moderna reaktorer och nya tekniker. Det finns också planer världen över att ersätta pensionsnära reaktorer med nya. I Asien pågår också, som Wetterstrand och Eriksson noterar, en kraftig utbyggnad av helt ny kärnkraften.

Påståendet i artikeln om att det inte byggts någon reaktor i Europa på decennier är också märkligt. Till exempel i Finland pågår bygget av en ny reaktor för fullt och ytterligare minst en ny reaktor planeras. I Frankrike byggs nya reaktorer och även på andra håll planeras för ny kärnkraft.

Det är också vilseledande av Wetterstrand och Eriksson att säga att ny kärnkraft "kommer subventioneras". Det gäller inte i Sverige. Regeringen är glasklar på den punkten. Tvärtom så utökar regeringen nu skadeståndsansvaret betydligt för reaktorägaren.

Wetterstrand och Eriksson anför som argument mot kärnkraften att "vindkraften har byggts ut 70 gånger mer än kärnkraften". De låter dock bli att nämna att vindkraften fortfarande bara står för ca 1 procent av världens elproduktion och 2 procent av den svenska elproduktionen. En ökning blir lätt väldigt stor i procent om man startar från en väldigt liten bas. Detta enkla förhållande använder Wetterstrand och Eriksson till att skapa en synvilla. I själva verket - om man räknar i TWh - blir bilden en annan.

Den snabba utbyggnaden av vindkraften som nu pågår sker från en mycket låg nivå. Dessutom står ibland vindkraften still när Sverige behöver energin som mest. Det visade sig inte minst under vinterns köldknäpp, då vindkraften i genomsnitt bidrog med en procent av energiproduktionen. En energipolitik som vilar alltför tungt på vindkraft riskerar därför ge kraftigt svängningar i elpriserna, frekventa pristoppar och importbehov av fossilbaserad energi.

Allt fler inser att kärnkraften kan ge ett viktigt bidrag i kampen mot de fossila energikällorna. Det är fel att, som Wetterstrand och Eriksson gör, ställa kärnkraft mot förnybar energi.

Användningen av fossil energi i världen är fortfarande massiv. I våra södra grannländer står kol och gas för en stor del av energiförsörjningen. Kärnkraften kan inte ensam ersätta den fossila energin. En utbyggnad av den förnybara energin behövs också. Men ska kärnkraften avvecklas i Europa samtidigt som användningen av fossil energi ska minska kraftigt, ja då kommer Europa få stora problem med sin energiförsörjning. Elintensiv industri flyttar då till någon annan del av världen. Eller så uppnår vi inte de ambitiösa klimatmålen. Båda dessa alternativ är dåliga lösningar för Sverige och Europa.

Som argument mot kärnkraften anförs i artikeln också att tekniken är dyr. Det stämmer att det är kostsamt att bygga en ny kärnkraftsreaktor. Å andra sidan är driftskostnaderna när reaktorn väl klar låga och en ny reaktor levererar pålitligt energi under lång tid. Ett modernt kärnkraftverk levererar el i 60-80 år medan ett vindkraftverk är slut efter 15-20 år. Lönsamheten hänger i stor utsträckning på elpriset.

Med ett växande klimathot och en utsläppshandel som gör fossil energi allt dyrare är det mycket troligt att kärnkraften kommer vara ett intressant energislag att investera i inför framtiden. Om inte så har väl Wetterstrand och Eriksson ingenting att oroa sig för - då borde även de kunna tänka sig att ta bort förbudet mot detta energislag.

Prenumeration kan anmälas direkt på http://www.folkpartiet.se/carlssnyhetsbrev

2 kommentarer:

Nicke sa...

Carl, om du tror att vindkraft bara växer betydligt snabbare än kärnkraft om man räknar i procent, ja då har du väldigt fel. Se följande bilder på utvecklingen i EU där skalan är i MW installerad effekt.

bild 1

bild 2

bild 3

Lasse Karlsson sa...

Instämmer med Nicke.

Du har uppenbarligen inte förstått vad som händer på energiområdet när du skriver: "I själva verket - om man räknar i TWh - blir bilden en annan."

Vad jag förstår referar Maria W och Peter E till O2:s undersökning där man bl a säger: "Under 2008 och 2009 installerades 63 748 MW ny vindkraft i världen, att jämföra med 912 MW ny kärnkraft, enligt statistik från Global Wind Energy Council och World Nuclear Association." Finns på http://www.nordiskaprojekt.se/vindkraft/hogutbildade-vet-minst-om-karnkraft-och-vindkraft.aspx

Du bör nog korrigera ditt inlägg, annars hamnar du i den kategori som undesökningen talar om: "Allra mest okunniga är högutbildade personer, som gått på universitet eller högskola. I denna grupp tror hela 78 procent att det installerats mer (71 procent) eller lika mycket (7 procent) kärnkraft som vindkraft."