onsdag 2 september 2009

Partistyrelsen FP om den rysk-tyska gasledningen i Östersjön.

(Apropos inslaget i Rapport idag 2/9 om den rysk-tyska gasledningen i Östersjön.)

Under tre dagar har folkpartiets partistyrelse varit samlat för att behandla programförslag och motioner inför landsmötet i Växjö den 19-22 november. Bland annat behandlade vi ett klimatprogram med konkreta och skarpa förslag för att klara av de globala klimatutmaningarna. I detta sammanhang kom naturligtvis frågan upp om den planerade rysk-tyska gasledningen i Östersjön.

Partistyrelsen beslöt att tillföra en ny programpunkt till klimatprogrammet:

En storskalig introduktion av naturgas i Europa är inte försvarbar ur klimatsynpunkt. Starka klimat-och miljöargument talar därför mot ett byggande av gasledningen genom Östersjön som Nordstream har sökt tillstånd för. Även ur säkerhetspolitiskt perspektiv är det bekymmersamt om Europa gör sig beroende av rysk gas.

Till denna skrivning ville några reservanter – bl a Olle Schmidt och jag själv – foga:

"Folkpartiet motsätter sig därför byggandet av gasledningen i Östersjön."

Detta tillägg fick inte en majoritet, men en stor minoritet i partistyrelsen delar reservanternas hållning, som kommer i en reservation inför behandlingen på landsmötet.

Som vi vet är Östersjön ett mycket känsligt innanhav, som ytterligare riskeras vid byggandet av gasledningen. Det ryska agerandet i Östersjön visar också att säkerhetspolitiska och alleuropeiska överväganden måste vägas in i den fortsatta behandlingen. Nord Streams ansökan remissbehandlas just nu och enligt vad som kommit fram i media framför flera tunga remissinstanser allvarlig kritik mot projektet, bland annat Naturvårdsverket och Sjöfartsverket. Att vi i folkpartiet nu ytterligare förtydligar vår skepsis och kritik mot gasledningen är bra och ger en tydlig signal om vår uppfattning.

Inga kommentarer: