fredag 25 september 2009

Stärkt finansreglering behövs

I onsdags presenterade EU-kommissionen lagförslag om en gemensam finansiell reglering och tillsyn inom EU. Förslagen lägger grunden för att EU-länderna och ECB bättre ska kunna hantera problemen med gränsöverskridande bank- och försäkringsverksamhet. För att säkra en stabil och gemensam finansmarknad inom EU kommer det att krävas en gemensam finansinspektion för hela EU, förutom nationella myndigheter.

Lagförslagen handlar om att stärka analyskompetensen på EU-nivå om att kunna varna för och avvärja allvarliga systemrisker, av det slag vi sett 2008-09, och att harmonisera tillsynen på bank- och försäkringsmarknaderna. Detta föreslås ske genom att det under ECB:s ledning inrättas ett ”stabilitetsråd för systemrisker” (ESRB) och därtill tre nya EU-myndigheter (ESFS) med ansvar för bank, pensions- och försäkringsmarknaderna.

Den europeiska centralbanken, ECB, får en tung roll att analysera, samordna och övervaka de finansiella marknaderna.

Att Sverige står utanför EMU och saknar representant i ECB:s ledning kan visa sig mycket olyckligt. Det visar än en gång på hur brådskande det är att Sverige går med i eurosamarbetet.

Det är bra att Kommissionen söker upprätta något som liknar en sammanhållen europeisk struktur för finansiell reglering och tillsyn. Kommissionens förslag bör skapa en bättre insyn och genomlysning av finansbranschen och starkare incitament för regelefterlevnad.

Kommissionens förslag kan på sikt, förhoppningsvis, leda till ett mer enhetligt ramverk för hela EU som kan hantera och förebygga finansiella kriser. Det är dock viktigt att det inte blir en alltför omfattande gemensam detaljreglering. Behoven av reglering ser olika ut i olika länder och mer reglering betyder inte alltid bättre reglering.

På sikt tror vi att en gemensam finansmarknad med starka finansiella företag kommer att kräva som motpart en motsvarande stark finanstillsyn och inspektion för hela EU.

Europa kan inte – som Angela Merkel påpekat – fortsätta med en situation där banker är så stora och starka att de (potentiellt) kan utpressa stater. Nu läggs den första byggstenen.

För att systemet ska fungera måste de nationella myndigheterna har en hög kompetens och tyngd i sina länder så att de kan hantera dem som de ska kontrollera. Därför behövs – inte minst i nya medlemsstaterna – att nationella myndigheternas kompetens stärks mer arbete görs med frågan hur tillsyn och insyn i gränsöverskridande finansiella institutioner ska utformas.

Samordning av regler och tillsyn med framför allt USA är självklart en central strävan EU ska ha för att på global nivå förbättra den globala finansiella stabiliteten.

Carl B Hamilton, riksdagsman och ekonomisk-politisk talesman (FP).
Olle Schmidt, Europaparlamentariker och ledamot utskottet för ekonomi- och valutafrågor.

Inga kommentarer: