fredag 24 augusti 2012

Om behovet av ersättningsreaktorer. Naiv tro på "blocköverskridande" som trollspö i energipolitiken.


(Artikel publicerad i Dagens Industri 24 augusti 2012. Artikeln kan, förutom behandling av själva sakfrågan, ses som en kommentar till den samtidiga artikeln i Svenska Dagbladet ”Lägg partipolitiken åt sidan” av företrädare för LO och Svenskt Näringsliv)

”Är kravet om blocköverskridande ett maskerat krav att Socialdemokraterna ska byta linje och acceptera nya ersättningsreaktorer? Rikta i så fall det tydliga kravet till Socialdemokraterna!”

DI-ingress: Det är en myt att kärnkraften är på väg ut. Ju mer framgångsrik kärnkraftsmotståndarnas politik är i övriga Europa, desto mer lönsam blir kärnkraften i Sverige.

 
Artikeltexten:

Vattenfall tar med sin ansökan om nya reaktorer ansvar för klimatet genom fortsatt hög produktion av utsläppsfri el i Sverige. Vindkraft och bioenergi kan inte i Sverige ersätta kärnkraftens basproduktion av el.

 
Ingen har ännu presenterat beräkningar eller kvantitativa analyser som visar att det till 2025-2035 - det vill säga det tidsintervall för behov av ny elproduktion som Vattenfalls ansökan hänvisar till - finns trovärdiga eller fossilfria alternativ som kan tillfredsställa det prognostiserade svenska behovet av baskraft. Alternativet till nya ersättningsreaktorer är därför högre elpriser och el baserad på produktion och import av fossilbaserad el.

 
Tyskland och Schweiz har beslutat fasa ut sin kärnkraft. Eftersom länderna inte tänker dra ned på sin elförbrukning kommer detta att öka användningen av fossila bränslen, och därmed öka koldioxidutsläppen och kraftigt höja elpriserna i dessa länder, men även i övriga Europa. De två länderna är inga energipolitiska föredömen, och deras energipolitik kommer att få som bieffekt att den ökar lönsamheten för svensk kärnkraftsproduktion. Vi har därmed situationen att ju mer framgångsrik kärnkraftsmotståndarnas politik är i övriga Europa, desto mer lönsam blir kärnkraften i Sverige, och desto mer nödvändigt blir det med nya ersättningsreaktorer.

 
Lönsamheten för ny kärnkraft då? Kärnkraftsmotståndarna brukar söka triumfera med detta argument. Men om till exempel nya utvinningsmetoder för skiffergas i bland annat Polen driver ned priset på fossilgas och driver ut kärnkraften så ökar hotet mot klimatet. Alltså: om kärnkraften visar sig olönsam beror det sannolikt på att utvinningen av fossila bränslen faller i pris. Det vore mycket olyckligt för klimatet.

 
Det är en myt att kärnkraften är på väg ut ur världens energimix. Vattenfalls ansökningsbeslut är inte unikt utan ligger i linje med den globala trenden med ett antal länder som bygger ut eller ersätter gammal kärnkraft: Storbritannien, Finland, Sydkorea, Kanada, USA, Argentina, Tjeckien, Litauen, Kina, Spanien, Indien med flera. Samtidigt finns det i världen få producenter av reaktorkärl och andra vitala komponenter, vilket gjort att potentiella producenter måste vara snabba att ställa sig i kö för att inte hamna längst bak i mångårig väntan på leverans. Det gäller även producenter i Sverige, naturligtvis.

 
Med nya ersättningsreaktorer blir konsekvensen också en säkrare uppsättning svenska reaktorer. Ju förr dessa kommer i drift, desto säkrare elproduktion. Berednings- och byggtiden är knapp om nödvändig säkerhet ska upprätthållas, det vill säga att nya reaktorer bör snarast komma i drift.

 
Det innebär dock inte att någon i Sverige ska tumma på förestående säkerhets- och miljöprövningar. Just därför att kärnkraften sannolikt kommer att vara ett stridsäpple i valet 2014 och framöver, måste myndigheterna vara starka i sina expertroller och integritet; opartiskt ämbetsmannaansvar i alla framtida beredningar, prövningar och domslut är omistligt. Politiker och särintressen - å sin sida - ska hålla tassarna borta från myndighetsutövningen, och hålla sig till sin politiska sfär. Denna rågång har vi i Sverige inte alltid lyckats upprätthålla, nota bene.

 
Dagens stolleprov är dock att kräva en "blocköverskridande överenskommelse" utan att alls antyda vad den skulle innebära. Är kravet om blocköverskridande ett maskerat krav att Socialdemokraterna ska byta linje och acceptera nya ersättningsreaktorer? Rikta i så fall det tydliga kravet till Socialdemokraterna! Eller är kravet att alliansen ska byta linje och fasa ut kärnkraften utan hänsyn till sakfrågan? Utan hänsyn till klimatförändringar, elförsörjning, elpriser och säkerhet? Det kan väl ändå inte vara vad energibolag, fack och näringslivet vill med sitt krav på blocköverskridande? Den naiva tron på att blocköverskridande trollar bort problem och i sig betyder "bra" politik bör extra noggrant skärskådas i denna för vår framtid så viktiga fråga.

 
Alltså: man måste börja med sakfrågan och inte med det politiska spelet.

 
Vattenfall och andra elbolag kan inte, och ska inte, bära totalansvaret för Sveriges elförsörjning, säkerhet och klimatpolitik. De är endast utförare. Ansvaret ligger i sista hand på regering och riksdag. Att som Folkpartiet acceptera tanken på nya, säkrare ersättningsreaktorer som håller borta fossilbaserad el är att i handling ta detta ansvar.

 

Inga kommentarer: