söndag 26 augusti 2012

Löfvens förslag stimulerar högre sjukfrånvaro och attackerar inte huvudfrågan.


Enligt TT vill Socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven i sitt sommartal idag slopa företagens kostnadsansvar för den andra sjuklöneveckan i sjukförsäkringen, vilket, enligt Löfven, beräknas kosta staten 1,5 miljarder kronor.

Hur ska man se på detta förslag?

Grundtanken med systemet att företagen själva betalar lönekostnaden de första två veckorna är att arbetsgivaren ska ta större ansvar för de anställdas hälsa, och ha ett tydligt ekonomiskt incitament att minska de anställdas sjukfrånvaro. När man införde systemet att företagen fick ansvar för de två första veckornas sjukfrånvaro fick de kompensation genom en sänkning av arbetsgivaravgiften.

Löfvens förslag till förändring av sjuklönesystemet gynnar därmed särskilt företag med hög sjukfrånvaro och med många anställda. Däremot,företag som satsar på god arbetsmiljö, goda rutiner och strikt efterlevnad av arbetarskyddsbestämmelser, en bra psykosocial miljö på arbetsplatsen, och en bra företagshälsovård, missgynnas av Löfvens förslag.

Det är möjligt att Löfvens förslag gör att något fler småföretag vågar nyanställda, men den risken ska vägas mot sämre hälsa för alla på arbetsplatserna. Om man - som Löfven - vill satsa 1,5 mdr kr på bättre villkor för småföretag vore det därför betydligt bättre att i förmånlig riktning rucka på reglerna för företagsskatter, de sk 3:12-reglerna, och på bättre skattevillkor för innovationer och entreprenörskap. Att satsa ekonomiskt på en sämre hälsa i arbetsliver är en social och ekonomisk felprioritering.

Löfven säger vidare, enligt TT, att det är de långa sjukskrivningarna som är ett större problem. Det är helt riktigt att de långa sjukskrivningarna är ett större mänskligt och ekonomiskt problem än de korta. "Enligt Löfven måste man hitta åtgärder för att minska de långa sjukskrivningarna." (TT). Men om det nu är de långa sjukskrivningarna som är huvudfrågan, varför bekvämar sig då inte Löfven till att lägga fram förslag som kan driva ned de långa sjukskrivningarna? S lägger istället förslag som försämrar villkoren för alla anställdas hälsa.

Organisationen Företagarna befarar att S ska finansiera förslaget genom att ta bort regeringens idag sänkta arbetsgivaravgift för unga, som är värt långt mer ur företagens synpunkt - ca 16 mdr kr lägre arbetsgivaravgifter per år, att jämföras med Löfvens ca 1,5 mdr kr.

Det gäller att hålla flera tankar i huvudet samtidigt: effekten på hälsan i arbetslivet, finansieringen, nyanställningar, och inte minst alternativa sätt att förbättra för företag och företagarna.
Inga kommentarer: