söndag 15 maj 2011

Danska regeringen över gränsen!

- Liberaler och EU-anhängare kan inte acceptera att Schengensamarbetet försvagas. Det passfria Europa är något av det bästa EU har åstadkommit för vanligt folk. På denna punkt måste vi vara kristallklara.


- Eventuella beslut om nyinsatta gränspersonkontroller skall tas på EU-nivå och ska godkännas av medlemsländerna. Den undantagsregel som finns får inte exploateras och utvidgas. Redan är vi på ett sluttande plan med agerandet från Italien, Frankrike och Danmarks sida.


- Schengensamarbetet får inte undermineras av inrikespolitiska manövrar i enskilda medlemsländer.


- Jag är naturligtvis bestört och djupt skeptisk till de motiv som danska regeringen framfört för sina åtgärder. Det stinker nyinsatta personkontroller lång väg.


Låt oss slippa instämma i Shakespeare's "There is something rotten in the state of Denmark"!


Läs Olle Schmidts engagerade och tankeväckande artikel i gårdagens GP! http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.626310-olle-schmidt-risk-for-ett-slutet-europa?


Enligt danska regeringen handlar förslaget om att inrätta en permanent kontroll vid den danska tullen av varor för att komma åt kriminalitet. Som sådant har det inte direkt påverkan på schengenöverenskommelsen, som endast reglerar personer.Men som förslaget är utformat, dvs. att det ska vara en permanent förstärkning vid gränsen av tullpersonal och polis samt videoövervakning, är de danska åtgärderna högst tveksamma. Inte bara vid en stram formell bedömning förefaller de syfta till nyinsatta gränskontroller. Åtgärden är i så fall varken är i linje med Schengenöverenskommelsen eller Schengenandan.


Det är även möjligt att agerandet strider mot EU-fördraget om fri rörlighet av varor. Enligt fördraget får man inte ha systematiska kontroller av varor eller personer.


Kommissionens ordförande Barroso har talat med danska statsministern och kommissionen har skickat brev till danska regeringen med krav på för ytterligare klargörande. Det är mycket viktigt att den danska regeringen i samråd med kommissionen ser över förslaget på nytt i ljuset av omvärldens invändningar. Kommissionen "står redo att hjälpa till" men kommer också att vidta de åtgärder som behövs för att garantera respekten för EU:s europeiska överenskommelser.


Det är viktigt att liberaler inte tiger eller hukar i denna fråga!

1 kommentar:

gruelse sa...

För mig är det goda samhället ett samhälle där befolkningen lever i harmoni med naturen och med varandra samt där det ömsesidiga förtroende mellan myndigheter och befolkningen är stort. Folket känner sig således delaktiga i samhället, vars lagar och värderingar åtnjuter hög acceptans och respekt. Till det goda samhället vill jag också foga ett allmänt och tillräckligt högt välstånd. Icke förty bör välståndet på individnivå i någon mån kopplas till individens arbetsinsats i samhället.

Jag förknippar således det goda samhället med låg kriminalitet. Jag ser mycket allvarligt på kriminaliteten. Eftersom jag är anhängare av det goda samhället och har fått indikationer på att den ökande kriminaliteten Sverige är ett resultat av Schengensamarbetet, vill jag att Sverige ska gå ur samarbetet av skäl som presenteras nedan.

Schengensamarbetet gynnar gränsöverskridande brottssyndikats verksamhet i form av smuggling av narkotika, människor och vapen till Sverige.

Vid Sveriges viktigaste gränspassage, Öresundsbron, får den svenska tullen endast göra stickprovskontroller. Trots det så är Öresundsförbindelsens svenska del den plats i EU där flest narkotikabeslag görs, se http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96resundsf%C3%B6rbindelsen.

Trots att Sverige ligger längst bort i EU relaterat till flyktingströmmarnas ursprungsområden, tar Sverige emot en oproportionerligt stor andel av asylansökningarna. Då ska man ha klart för sig att flyktningarna ska söka asyl i det EU-land som de först kommer till. Enligt http://www.unhcr.org/4d8c5b109.pdf tog Sverige år 2010 emot 31820 asylansökningar, vilket är det högsta antalet av alla industriländer relaterat till folkmängden. I absoluta tal kom Sverige på fjärde plats endast slagen av USA (55530), Frankrike (47790) och Tyskland (41330). Det stora antalet asylansökningarna tenderar att undergräva det goda samhället, ty personer med utländsk bakgrund i Sverige är överrepresenterade i brottsstatistik och bidragsberoende.

I Sverige blir det allt vanligare med skottlossningar i samband med brott, vilket tyder på att tillgången på insmugglade vapen ökar i kriminella kretsar.

En högst sannolik men mycket oönskad effekt av Schengensamarbetet är att den fruktade dvärgbandmasken har kommit till den svenska naturen. Från och med december 2010 har dvärgbandmasken påträffats i den svenska rävstammen. Den har troligen kommit från ett infört husdjur, som har burit på parasiten när den har rastats i Sverige. Människor som äter osköljda bär, som har blivit smittade av dvärgbandmask, riskerar att få levercystor, se http://www.sva.se/upload/pdf/Tj%C3%A4nster%20och%20produkter/Trycksaker/SVAvet_2_07_echinococcos.pdf.

Då Schengensamarbetet - EU:s fria rörlighet av människor och varor - är en helig ko hos globaliseringsförespråkarna, förespråkar dessa för brottsbekämpning i stället utökade och centraliserade kontroller av samtliga människors telekommunikationstrafik och ekonomiska transaktioner. EU:s datalagringsdirektiv motiveras utifrån denna ansats.