fredag 29 augusti 2014

Socialdemokraternas förslag om 90-dagarsgaranti är ogenomförbart.


Stefan Löfven (S) har idag presenterat ”Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga”.

 

De upplägg som Socialdemokraterna presenterar för ”90-dagarsgarantin” kan inte fungera. De åtgärder som ungdomarna ska sättas in i kommer antingen inte gå att genomföra i praktiken, eller kommer inte att fungera såsom S-ledaren Stefan Löfvén planerar.

 

Kravet på att ungdomar ska ingå utbildningskontrakt och annars förlora ersättning faller på att de flesta av dessa ungdomar inte uppbär något ekonomiskt stöd alls från det offentliga. De kan helt enkelt istället låta bli att gå till arbetsförmedlingen, och – dessvärre – istället fastna i utanförskap.

 

Den mest omfattande åtgärden, 30 000 traineeplatser, går enligt EU-regler om statsstöd inte att subventionera på det sätt och utsträckning som Socialdemokraterna föreslår. Om det ändå skulle bli första regeringsbeslutet, kommer kommuner och landsting sannolikt att senare tvingas betala tillbaka de otillåtna statsstöden.

 

För det första: 13 000 utbildningskontrakt.

Unga ska tvingas läsa in gymnasiet, oavsett om de själva vill eller ej. Annars ska – enligt S – det ”ekonomiska stöd från samhället” dras in eller nekas. Men bara 25 procent uppbär något stöd från offentliga kassor, och för de under 20 år är andelen ännu lägre. (Källa: Långtidsutredningen 2011). Hotet biter sålunda inte på 75 procent av målgruppen. Socialdemokraternas villkor kan tvärtom göra att ungdomar avstår från att skriva in sig på arbetsförmedlingen för att undvika att utsättas för tvång. Därmed kan de istället hamna i ett långvarigt utanförskap, dvs. stjälpa istället för hjälpta.

 

För det andra: 32 000 traineejobb i offentlig verksamhet.

För dessa traineejobb skall utgå ”full lön enligt kollektivavtal”, skriver Socialdemokraterna. Magdalena Andersson (S) har sagt till TT, DN, DI m fl media att lönen för dessa traineejobb ska ”fullt ut finansieras av staten” (dvs. 100 procent). Traineejobben ska införas direkt vid ett eventuellt rödgrönt regeringstillträde (”första regeringsbeslutet”).

 

Det låter sturskt, men då ska man veta att sådan här subventionering av jobb – även i offentlig sektor – ska prövas och eventuellt godkännas av EU-kommissionen eftersom det är ett statsstöd. Eftersom vi misstänkte att upplägget inte står i full samklang med EU:s statsstödsregler har FP låtit Riksdagens utredningstjänst (RUT) göra en juridisk utredning av precis denna fråga (S-förslaget är ju inte nytt).

 

RUT drar i sin utredning (se nedan) slutsatsen att högst 50 procents subvention av lönen är tillåten enligt EU:s statsstödsregler, och i enlighet med de rättsfall som domstolen avgjort under senare år. Om Socialdemokraterna struntar i regelverket kommer i slutändan EU-domstolen med stor sannolikhet att döma att kommuner och landsting att återbetala 50 procent av stödet till staten. Det lär därför inte bli så många kommuner som är pigga på att ta emot traineer. Den absolut mest omfattande åtgärden i 90-dagarsgarantin riskerar därmed att falla platt till marken och inte gå att genomföra.

 

För det tredje: Kostnaden för 90-dagarsgarnatin.

Enligt Socialdemokraterna ska det kosta 6 mdr kronor per år att införa 90-dagarsgarantin. Socialdemokraterna uppger att den kostnaden fanns redovisad redan i höstbudgeten 2013. Men S säger inte hela sanningen.

 

Hösten 2013, sålunda, avsatte Socialdemokraterna 5 miljarder kronor som ett ”första steg” i 90-dagarsgarantin, och det innebar då att alla som varit arbetslösa i mer än 6 månader skulle omfattas av garantin. Nu ska enligt S blott en miljard ytterligare räcka till att täcka in alla unga som varit utan jobb i mer än 3 månader. Det är en märklig kalkyl. Att inte mer pengar tillförs förklaras troligen med en kraftig ambitionsminskning i vad personerna i garantin ska få göra.

 

Bilaga:
Mer precist skriver RUT: ”Så vitt [Riksdagens] utredningstjänst kan avgöra är ett statligt stöd för t.ex. traineetjänster i äldreomsorgen i Sverige förenligt med EU:s statsstödsregler – eller rättare sagt kan undantas enligt gruppundantagsförordningen och behöver inte anmälas – om stödet riktar sig till arbetstagare mellan 15-24 år och om detta stöd medför en nettoökning av antalet arbetsplatser och att anställningen fortlöper under en minimiperiod som är förenlig med ett kollektivavtal. Lönekostnaderna är under dessa förutsättningar stödberättigande under ett år men stödnivån av lönen får inte vara högre än 50 procent. Sammanlagt får inte heller stödet vara högre än tröskelvärdet, som uppgår till 5 miljoner kr per företag och år.” (RUT PM Dnr 2014:1265).

Inga kommentarer: