onsdag 3 juni 2009

Elbilar i Sverige och EU.

Elbilar i Sverige och EU.

Rapport av MEP Olle Schmidt (FP) och Carl B Hamilton (FP). Hela rapporten finns på www.folkpartiet.se/euelbil .


Sammanfattning:

EU:s mål för transportsektorn är att fordonen ska drivas till minst 10 % av förnybar energi till 2020. Även bilar som drivs på kärnkraftsel leder till stora utsläppsminskningar jämfört med fossila bränslen. Därför bör även kärnkraftsel få räknas in i måluppfyllelsen.

Eldrivna fordon som drivs på koldioxidfri el ger mindre utsläpp av växthusgaser än bilar som drivs med biodrivmedel. Därför måste EUs mål för transportsektorn också modifieras så att elbilarna väger tyngre i måluppfyllelsen. Då kan utsläppsminskningarna från transportsektorn gå snabbare.

I så fall kan målet för transportsektorn höjas från 10 procent förnybar energi till 2020, till exempelvis 15 procent koldioxidfri energi till 2020.

El-hybridbilar ger stora minskningar av koldioxidutsläppen. De bör ges bättre skattemässiga villkor än t. ex, stora etanolbilar som ger betydligt mer utsläpp av koldioxid. Själva miljöbilsdefinitionen bör också ses över och successivt avgränsas. Energieffektivitet och låga koldioxidutsläpp ska premieras. Det gynnar bl. a el-hybridbilar, som har låg energiförbrukning och små CO2-utsläpp.

Ett särskilt effektivt styrinstrument förefaller vara en för innehavaren gynnsam förmånsbeskattningen av företagsägd bil. Denna bör ses över så att företagen kan gå före i övergången till elbilar.

EU ska till 2020 ha minst 1 miljon elbilar som rullar på vägarna.

Möjligheterna till subventioner av biodrivmedel inom EU bör ses över. Nyttan med biodrivmedel måste jämföras med eldrift samt aspekten om knappa odlingsmarker vägas in. Det är i de flesta fall bättre att göra el av biobränslet och sedan använda för eldrift, än att använda biodrivmedel. Utvecklingen av andra generationens biodrivmedel, som har potential att bli mer effektivt, ska dock fortsätta i rimlig skala.

Plan och bygglagen (PBL) och andra för samhällsplaneringen relevanta regelverk i Sverige bör ändras så att infrastruktur för laddning av hybrid- och elbilar kan vara väl utbyggd senast år 2011.

EU bör snarast utveckla gemensamma standards för eldrivna fordon och för laddning av dessa.

En satsning på utbyggnad av infrastruktur i Sverige bör göras under åren 2009 till 2011. Detta kan till exempel ske genom att regeringen inför en investeringsfond ur vilken kommuner, mackägare och andra kan söka investeringsbidrag för att installera laddstolpar.

Senast år 2011 ska bilister i Sverige kunna ladda sin bil vid de flesta köpcentra, i parkeringshus, vid järnvägsstationer, på större parkeringsplatser som infartsparkeringar, på särskilda laddningsparkeringar och snabbladdningsstationer (med 10-15 min snabbladdning), på färjor, mm.

Forsknings- och utvecklingssatsningar som rör elbilar måste prioriteras, både i Sverige och inom EU. Forskningsvärlden och bilindustrin behöver samarbeta för att nå framgångsrika kommersiella lösningar. I Sverige är detta samarbete på god väg.

Inga kommentarer: