måndag 26 april 2010

Ineffektiv och integritetskränkande kilometerskatt föreslagen idag

Ineffektiv och integritetskränkande kilometerskatt föreslagen idag av vänstertrojkan, men den är redan utredd och avvisad.

Det finns inga gratis infrastrukturinvesteringar! Att trixa med en ny km-skatt är ineffektivt, integritetskränkande och dessutom fel för klimatet. Det medför sänkt lönsamhet och minskad lönebetalningsförmåga i industrin.

Fem mdr kr/år intecknas.
Att ”låna i Riksgälden” är naturligtvis ingen finansiering av en offentlig utgift utan det är ett sätt att förskjuta finansieringen till framtiden; att inteckna framtiden. Tidpunkterna inträffar när räntor och amorteringar ska betalas. Svenska staten har brukat göra sådant här endast undantagsvis och på villkor att det funnits en tydlig monetär avkastning på det som regeringen lånar till.

Om en Sahlinregering lånar 55 mdr kr och räknar med att lånet ska amorteras över 20 år med lika summa varje år ska alltså drygt 5 mdr kr per år (vid en ränta om ca 5 procent) antingen sparas, skatter höjas, eller tillväxtens reformutrymme tas i anspråk. Vänstertrojkan intecknar alltså framtida reformutrymme, skattehöjningar eller besparingar.

Km-skatt är dyr och integritetskränkande.
Den stora intäktskällan i vänstertrojkans förslag idag är införandet 2013 av en kilometerskatt (km-skatt), med en intäkt (netto) om ca 4 mdr kr/år. Nu ska man veta att frågan om att införa km-skatt i Sverige redan tidigare har analyserats, utretts och avvisats. Resultatet blev nämligen att en sådan skatt skulle innebära så höga administrationskostnader att dess införande inte står i proportion till intäkterna, förutom komplikationen med åkare som kör över gränserna. Staten måste därför dra in betydligt mer än 4 mdr kr/år i km-skatt för att också finansiera administrationen av skatten.

Skatten betalas av många företag och hushåll.
Skatten betalas av åkarna men dess effekter vidareförs som högre priser på det gods som transporteras, och som lägre efterfrågan på alla varor och tjänster, men särskilt lastbilar. Skatten skulle få som konsekvens att regelkrånglet ökar väsentligt för företag och företagare.

Mona Sahlin sade vid pressträffen att km-skatten är bra för klimatet. Det är oriktigt. Det som skadar klimatet är utsläppen av koldioxid från motorerna och det bromsar man genom höjd CO2-skatt och inte genom en km-skatt.

Storebror Skatteverket ser dig!
Storebror Skatteverket ser dig! Så blir det om den regionalt och branschmässigt variabla kilometerskatten införs. Varje lastbil måste förses med GPS-utrustning så att Skatteverket kan registrera var varje lastbil och chaufför i varje ögonblick befinner sig. Dessutom ska registreras om lasten eller lastbilen är av skogsindustrikaraktär – eftersom den branschen ska förmånsbehandlas – eller om bilen kör annat slags gods. Skatteverkets övervakning krävs inte bara av anställda förare utan även av åkare som är småföretagare med egen lastbil.

Ingen matrast, kisspaus eller tupplur skulle undgå att registreras av Staten och Skatteverket. Med GPS-utrustningen avläser apparaturen – med möjlighet till evig lagring i Skatteverkets register – var i landet du kör, när du kör, pauser, övernattningar och rimligen också vilken slags väg du kör på. Den lastbil som inte kör på allmän väg kan inte tvingas betala skatt.

Variant på km-skatt finns redan.
Att införa km-skatt innebär en dubblering av system som redan finns. Utländska åkare måste nämligen likabehandlas med svenska. För att säkerställa detta krävs särskilda åtgärder vid gränsen. För att undvika sådant monsterkrångel finns redan ett europeiskt system om gränsöverskridande fordonsbeskattning det s.k. "Eurovinjett"-direktivet. Det direktivet gäller fordonsskatter, vägtullar och vägavgifter för fordon som är avsedda för godstransporter på väg och har en högsta tillåten bruttovikt på minst 12 ton; länk http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/motor_vehicles/interactions_industry_policies/l24045b_sv.htm).

Början på uppluckring av budgetreglerna?
Utgiften för t ex infrastruktur faller under utgiftstaket och upplåningen skulle inte bli annorlunda än all annan statens upplåning. Vad Vänstertrojkan försöker är att hitta en smitväg undan dagens budgetregler och luckra upp den budgetdisciplin som så väl har tjänat Sverige i krisen. Alliansen säger bestämt nej till att bryta mot budgetlagens reglerverk eller att ändra det såsom ligger i vänstertrojkans förslag.

Inga kommentarer: