tisdag 4 oktober 2011

MP:s budget en skattechock för företagssektorn: + 12 mkr kr i skatt/år.

MP vill lansera sin budget som särskilt förmånlig för företagssektorn. Det är oriktigt när man ser till nettot av de skatteändringar som görs.

Partiet vill sänka arbetsgivaravgifterna med 12 mdr kr/år för mindre företag. Detta finansieras dock genom att MP höjer skatten på företagssektorn på flera sätt: MP avskaffar halveringen av arbetsgivaravgiften för anställda under 26 år. Det innebär en ökad skattebelastning för företagssektorn med 16 mdr kr/år. MP:s motförslag – en sänkt arbetsgivaravgift för enbart arbetslösa – innebär en skattelättnad på mer blygsamma 750 milj kr/år för företagssektorn.

Därtill kommer att MP vill införa en särskild lastbilsskatt om 4 mdr kr/år. Den övervältras antingen på kunderna – typfallen är mer skattebelastade mejeribilar som kör till gårdar och butiker och där skatten övervältras på kunderna och priset på mjölk går upp – eller företag som arbetar i internationell konkurrens som tvingas skära ned produktion och sysselsättning. Färre anställda och sämre lönsamhet alltså i t ex skogsindustrin, gruvor och annan basindustri.

Därtill kommer att MP inte vill genomföra sänkt restaurangmoms, dvs 4-5 mdr kr mer i skatt per år för de företagen.

Slutresultatet är minst 12 mdr kr mer i skatt för företagssektorn. Det gäller inte minst småföretag i tjänstesektorn och underleverantörer till större varuproducerande företag.

Energiskattehöjning.
Den höjda MP-skatten på vattenkraft och kärnkraft sänker dessa kraftföretags lönsamhet och motverkar på så sätt investeringar i ny vattenkraft – dvs nej till mer förnybar CO2-fri energi – och i ny kärnkraft – dvs nej till mer CO2-fri energi.

CO2-skatt.
Förslaget om höjd CO2 skatt utgår från ett gammalt beräkningsunderlag där världsmarknadspriset på olja antogs ligga på ca 55 USD/fat. Idag ligger priset på ca 100 USD/fat, dvs nästan dubbelt så högt. Marknaden har varit effektivare i prishöjning än någon föreslagit beträffande CO2-skatten, och världsmarknadsprisets uppgång räcker.

Utbildning.
MP radar upp satsningar på mer utbildning. Men varför rösta på kopian när originalet – utbildningspartiet FP – finns att lägga sin röst och sympati på?
Hur som helst så motverkas MPs utbildningssatsningar av partiets förslag om höjd marginalskatt för dem som är flitiga, som utbildar sig, som arbetar mycket och som strävar på. På dem lägger MP en höjd ’utbildningsskatt’ – för det är ju precis så som höjd marginalskatt över 40000 kr/månad fungerar.

Sjuklöneansvar.
Sjuklöneansvaret bör ligga kvar och inte avskaffas som MP vill. Det finns för att stimulera företagen till att utforma arbetsplatsen så att anställda inte blir sjuka, inte vill bli sjuka och göra det lönsamt att ta tillbaka anställda snabbare i ”rehabilitering” på jobbet. Det betalades dessutom när det infördes genom att staten sänkte arbetsgivaravgiften något. Vill MP höja den avgiften?

Sänkt arbetsgivaravgift ger inte långsiktigt fler jobb.
Som bl a Finanspolitiska rådet skrivit om i sin rapport 2009 (avsnitt 7.1, sid. 240 ff) medför inte sänkta arbetsgivaravgifter någon permanent sysselsättningsökning. Den högre lönsamheten äts upp av löneökningar genom löneglidning eller avtalsrörelser. Resultatet är väl belagt i empiriska studier, som sägs i rapporten.


Mer om lastbilsskatten.

Det är precis samma skattehöjning som MP föreslog i valrörelsen 2010 och som då kallades km-skatt. Då gjorde jag denna analys:

Km-skatten dubbel i städerna. Ger dyrare mjölk och mat samt minst 700 färre skogsjobb.

I städerna blir oppositionens km-skatt dubbelt högre än offentligt redovisat. Skatten medför bl a dyrare mjölk, mat och andra varor med väsentligt transportinnehåll. Vissa industrier – som skogs – tvingas minska avverkning och produktion, med 700-1000 färre jobb som följd. Km-skatten är krånglig, dyr och integritetskränkande dessutom.

Det har inte uppmärksammats att den skattesats som oppositionen angivit för den nya km-skatten är den genomsnittliga skattesatsen, dvs. 1,40 kr/km. För alla lastbilar och väljare i städer och andra tätorter ligger dock den tänkta skattsatsen dubbelt så högt, nämligen på 2,80 kr/km. Det framgår av den studie som oppositionen utgår från och som den efter valet tydligen vill förverkliga (”Kilometerskatt för lastbilar”, SIKA Rapport 2007:2).

Kilometerskatt är en skatt på lastbilstransporter med en relativt liten effekt på utsläppen av koldioxid jämfört med t ex bensin- och dieselskatt.

Dyrare mjölk och mat med km-skatt.

Det finns många branscher som kör med stora lastbilar i mera tättbefolkade delar av landet. All handel och distribution får ökade kostnader som kommer att vältras över på kunderna. (En ökad gränshandel kan delvis hålla tillbaka denna effekt i gränsbygder.) En km-skatt på 2,80 kr/km för t ex mejerilastbilar kommer att vältras över på konsumenterna. Mjölk hämtas från gårdar till mejerierna varifrån mjölk, ost, smör mm sedan distribueras ut till butiker. Km-skatten medför inte bara högre mjölkpris, utan allmänt sett högre matpriser eftersom mejeriprodukter ingår i många livsmedel.

Höjda mjölk- och matpriser slår särskilt mot familjer med flera barn. Många mejerivaror är nödvändighetsvaror, dvs. de nästan måste konsumeras av låginkomsttagare. Ju fler barn desto mer drabbas man av högre mejerivarupriser. Relativt sett drabbas låginkomsthushåll mer än hushåll med högre inkomst.

700-1000 färre jobb i skogsbruk och skogsindustri.

Eftersom skogsindustriprodukter prissätts på världsmarknaden kan kostnadsökningen inte vältras över på kunderna utan näringen tvingas anpassa sig genom att ta bort de minst lönsamma delarna av verksamheten. Det innebär, i detta fall, att sluta avverka i områdena med högst transportkostnader, dvs. de längst bort belägna skogarna. På basis av data från Skogsforsk, och under antagande om den lägre (nedsatta) km-skatten (ca 90 öre/km), har jag beräknat att därmed skulle mellan 700 och 1000 årsjobb försvinna.

Den jobbförlusten är naturligtvis särskilt allvarligt i regioner med redan från början svag sysselsättning, som skogslänen. Lönebetalningsförmågan hos skogsföretag som anställer kvarvarande personer skulle dessutom minska.

Andra branscher med stora transportkonton är kemikalie-, gruv- och stålindustrin. Inte heller dessa kan utan vidare vältra över kostnadsökningen på kunderna utan får specialisera sig på de lönsammaste delarna.

Krånglig och dyr skatt.

Oppositionen vill införa en nedsatt km-skatt för vissa regioner eller, kanske, enbart för skogstransporter. Detta är en typ av differentiering som dock inte något annat land vågat sig på. I länder med km-skatt har skatten differentierats beroende på fordonstyp – inte regionalt eller efter typ av gods. Syftet har framför allt varit att minska belastningen i trånga alpdalar.

Administrationskostnaden i Sverige för att dra in ca 4 mdr kr i km-skatt blir mycket hög och skulle ligga – baserat på en studie av Vägverket – någonstans mellan en och två mdr kr/år. Ju fler undantag och differentieringar, desto högre blir administrationskostnaden. Det innebär att oppositionens föreslagna km-skatt är en skatteadministrativ mardröm: ineffektiv och för samhällsekonomin skadlig.

Storebror Skatteverket ser dig!

Storebror Skatteverket ser dig! Så blir det om den regionalt och branschmässigt variabla kilometerskatten införs. Varje lastbil måste förses med GPS-utrustning så att Skatteverket kan registrera var varje lastbil och chaufför i varje ögonblick befinner sig. Dessutom ska registreras om lasten eller lastbilen är av skogsindustrikaraktär - eftersom den branschen ska förmånsbehandlas - eller om bilen kör annat slags gods. Skatteverkets övervakning krävs inte bara av anställda förare utan även av åkare som är småföretagare med egen lastbil.

Ingen matrast, kisspaus eller tupplur skulle undgå att registreras av Staten och Skatteverket. Med GPS-utrustningen avläser apparaturen - med möjlighet till evig lagring i Skatteverkets register - var i landet du kör, när du kör, pauser, övernattningar och rimligen också vilken slags väg du kör på. Den lastbil som inte kör på allmän väg kan inte tvingas betala skatt.

1 kommentar:

Anonym sa...

Riktigt bra skrivit en sådan skatt är ju bland det sämsta man kan göra för att stoppa en lågkonjuktur.
Eller jag glömde bort miljöpartiet tycks tro att alla kan åka kollektivt till och från jobbet bor man exempelvis i norrland med flera mil till jobbet så finns det inga bussar att ta det främjar ju verkligen inte Sverige att ha så hög skatt på bränslen så att folk inte har råd att åka till jobbet.
MvH Albin