söndag 29 november 2009

Finansministern ska respektera AP-fondernas oberoende ställning.

Finansministern ska respektera AP-fondernas oberoende ställning.

Ett genomgående problem i förvaltningen av världens pensionsfonder är att de som styr ovanför fonderna frestas att träda dem för när och påverka dem i sin egen riktning. Att detta görs med motivet att skydda pensionsspararna är legio. Pensionsfonders och pensionssystems oberoende av det politiska och fackliga livet skall vårdas och värnas.

I Sverige har AP-fonderna en oberoende ställning under riksdagen (Regeringsformen RF 11:6).

Finansminister Anders Borg bör således hålla sig på armlängds avstånd från AP-fonderna. Det är olyckligt att han nu återigen lägger sig i deras ägarpolicy. Det är överilat när Borg uttrycker sig som att han bättre begriper pensionsspararnas bästa än fonderna och deras styrelser. Det bör Borg inte utgå från ("det är viktigt att de [AP-fonderna] uppfattar vår signal"). Även om en finansminister ogillar vad fonderna gör just nu och i en viss fråga bör han avstå från att säga att han skickar "signaler". Varje finansminister bör noga respektera fondernas självständiga ställning under riksdagen.

Konflikten med fonderna blommade upp i våren 2009. Sedan dess har frågan behandlats av finansutskottet i riksdagen och riksdagen har fattat beslut. Utan att något enda parti reserverade sig däremot beslöt riksdagen på förslag från finansutskottet om följande text:

"I riktlinjerna [från våren 2009] anger regeringen . följande: 'I företag där AP-fonderna direkt eller genom ett företag är delägare bör AP-fonderna respektive företaget i dialog med övriga ägare verka för att riktlinjerna tillämpas så långt som möjligt.' Detta har ibland i debatten uppfattats som att regeringen ändrat policy och nu vill styra AP-fonderna och att riktlinjerna strider mot fondernas övergripande mål om hög långsiktig avkastning.

Utskottet vill betona att formuleringarna "bör", "i dialog med övriga ägare" och "verka för att riktlinjerna tillämpas så långt som möjligt" inte innebär någon ökad styrning av AP-fondstyrelsernas placeringspolitik från regeringens sida och att fonderna - liksom tidigare - i sin förvaltning inte får ta närings- eller ekonomisk-politiska hänsyn."


I morgon måndag presenteras en ESO-rapport om fondernas administration. Inför den vill jag passa på att påminna om folkpartiets position i frågan om antalet fonder, såsom den formulerades så sent som i maj 2009:

"Nej till ökad maktkoncentration och nya jätte-AP-fonder.
De tankar som på senare tid ventileras om att slå ihop AP-fonderna i pensionssystemet avvisas av Folkpartiet liberalerna.

Att samla AP-kapitalet i en eller två jättefonder innebär en oacceptabel statlig maktkoncentration av ägande och kapitalförvaltning i Sverige. På sikt ser vi stora risker för ekonomisk frihet, marknadsekonomi, fri konkurrens och privat ägande i Sverige. Vi liberaler kämpade inte ned hotet om löntagarfondsocialism för att nu få tillbaka hotet genom en bakdörr ... . Lockelsen att använda sådana jättefonder för andra ändamål än maximering av pensionsspararnas avkastning kan bli makthavare övermäktig och skulle skada pensionsspararna och pensionärernas levnadsstandard." (ur pressmeddelande den 5/5 2009)

Källor:
TT 27/11, DN 28/11, Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU6, AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008, http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&doktyp=bet&dok_id= GX01FiU6&rm=2009/10&bet=FiU6, samt pressmeddelande den 5 maj 2009: http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____91585.aspx

Inga kommentarer: