måndag 16 april 2012

Bostadsbristen

Detta är mitt anförande i dagens budgetdebatt (16 april) i riksdagen, som jag valde att enbart handla om förslag till reformerad bostadspolitik i vårbudgeten. Intressant nog instämde tämligen oreserverat ("pröva väldigt positivt") Fredrik Olovsson (S), liksom tidigare Magdalena Andersson (S), med regeringens förslag till åtgärder i bostadspolitiken. Dessa kommer att specificeras i lagtexter mm i höstbudgeten, förhoppningsvis. Företrädare för partivänstern (S) muttrade missnöjt och avvisande i riksdagens kammarfoajé på denna punkt. Ingen av företrädarna för MP, V eller SD instämde med regeringens bostadspolitiska förslag.

***********************************

Fru Talman!

Bostadsbristen i storstadsregionerna blir allt värre. För många unga går det idag inte att hitta bostad där jobben och studieplatserna finns.

Bristen drabbar särskilt dem som inte har besparingar att köpa bostadsrätt, studenter som behöver flytta till studieorten, nyseparerade, invandrare och andra outsiders på bostadsmarknaden.

Nuvarande hyresrättsregler gynnar dessvärre systematiskt dem som redan har etablerat sig och har ett långtidsbundet hyreskontrakt (insiders).

Som komplement till dagens hyresrätt, med sin fokus på besittningsrätt och långsiktigt boende, behövs därför nya regler som kan släppa fram en ny korttidsmarknad för outsiders att hyra lägenhet på.

Sådana nya regler löser naturligtvis inte hela problemet med bostadsbristen, men det skulle mildra akuta bostadsproblem för många människor, särskilt unga. Till skillnad mot ökat bostadsbyggande kan de genomföras snabbt.

I de flesta större städer i Europa finns det ett utbud av lägenheter att mer eller mindre tillfälligt hyra. I Sverige har dock sådan uthyrning av bostadsrätter försvåras av restriktiva regler utformade för traditionella hyresrätter.

Det har bland annat medfört ett strypt utbud av lägenheter och en omfattande svart uthyrning, med osäkra villkor både för hyresgäst och för uthyrare.

Dagens regler innebär att den hyra som en bostadsrättsinnehavare kan ta ut ofta ligger så lågt att den inte ens täcker ägarens lånekostnader. Då förblir lägenheten outhyrd och tom på människor, eller hyrs ut svart. Ägaren kan i efterhand bli återbetalningsskyldig för delar av hyran. En bostadsrättsförening kan också helt blockera all uthyrning.

Tillsammans medför dagens regler, värre bostadsbrist och att i övrigt laglydiga medborgare ser sig tvingade att bli lagbrytare på en svart och rättsosäker hyresmarknad.

För att ändra dagens regler tillsatte regeringen Hyres­bostadsutredningen. Utredaren lade den 29 mars i år fram flera bra förslag om hur man kan skapa en fungerande marknad för bostäder att hyra (SOU 2012:25).

Med fortsatta hyror som ligger under den nivå som ett antal bostadssökande är villiga att betala kommer drivkraften att hyra ut lägenheter att förbli svag, och det kommer att fortsätta finnas drivkrafter för svart uthyrning.

Ett större utbud ger lägre pris, som bekant. Eftersom det totala utbudet av lägenheter för korttidsuthyrning blir större med regerings föreslagna reformer, kommer också de genomsnittliga hyresnivåerna att kunna sjunka. Idag leder det mycket begränsade utbudet till att den genomsnittliga nivån - dvs. inkl både svarta och vita hyror - ligger högre.

Det är alltså viktigt att diskutera vad som händer i nästa steg när förändringarna genomförts och påverkar utbudet.

En ägare av bostadsrätt ska ha en lagstadgad rätt att hyra ut sin bostad. Det skall dock finnas begränsningsregler som skyddar bostadsrättsföreningen: t ex att det finns tillräckligt många aktiva medlemmar som kan ta ansvar för föreningen och fastigheten, och - föreslår utredningen - att en förening ska kunna begränsa andelen lägenheter som kan hyras ut. Föreningen kan få rätt att ta ut en avgift från ägarna till uthyrda lägenheter. Den kan sedan användas för att sänka avgiften för övriga medlemmar.

För att skydda hyresgästen - föreslår utredningen - ska hyran kunna prövas i domstol, och - i praktiken betydligt viktigare! - hen ska kunna säga upp sitt kontrakt innan hyrestiden löpt ut, och med bara 1-2 månaders uppsägningstid.

För att ytterligare stimulera utbudet av lägenheter och dra undan mattan för svart uthyrning anser regeringen att fribeloppet för beskattning av hyresintäkter bör höjas. Det ligger idag på 21 000 kr/år och föreslås höjt till 40 000 kr/år, plus avgiften till föreningen.

Nyproduktionen, då?

Här vidtas enligt regeringens förslag ett antal åtgärder och tillsätts utredningar och genomgångar av alla typer av hinder för ökad nyproduktion.

Perioden för mer marknadsmässiga hyror vid nyproduktion förlängs sålunda från 10 år till 15 år (presumtionshyror) för att stimulera nyproduktion. Av samma skäl förlängs perioden för helt undantag från fastighetsavgift till 15 år. Likaså sänks fastighetsavgiften av samma stimulansskäl. Det minskar skattebelastningen med ca 630 milj. kr redan 2013.

Sammantaget skapar dessa regeländringar en bättre balans mellan det skriande behovet av att bostadsbeståndet utnyttjas bättre, fortsatt rimliga villkor för bostadsrättsföreningarna, och bättre villkor för nyproduktion.

Att minska bostadsbristen är nödvändig för att få fler människor i jobb och utbildning, och fler medborgare som slipper ofrivilligt särboende och tidskrävande pendling.

Budgetens bostadspolitiska reformer löser långtifrån alla problem, men är viktiga steg på vägen.

Inga kommentarer: