fredag 20 april 2012

Ja till en EU-skattereform för företag!


(Publicerad i Dagens Industri den 19 april 2012)


En nödvändig europeisk bolagsskattereform får inte kommenderas fram av Tyskland och Frankrike. Den svenska regeringen bör vara pådrivande i arbetet. Ett frivilligt EU-skattesystem förenklar för storföretagen, skriver Olle Schmidt, EU-parlamentariker FP, och Carl B Hamilton, riksdagsledamot FP.
 

En viktig åtgärd för att stärka Europas konkurrenskraft är att de stora svenska exportföretagen ges en möjlighet att välja en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, CCCTB.


I dag röstar Europaparlamentet i Strasbourg om Kommissionens förslag till EU-direktiv.

I stället för 27 regelverk föreslås en EU-gemensam definition av basen för företags skatteuträkning. Det skulle innebära en stor förenkling. Detta är ett särskilt bra förslag för ett land med så många multinationella företag som Sverige.
 

Införandet av möjligheten till en EU-gemensam skattebas gagnar gränsöverskridande verksamhet. Det minskar administrativa kostnader och byråkrati, särskilt för företag som är verksamma i flera EU-länder.

Införs en sådan skattebas skulle företagens kostnader pressas och EU-företagens konkurrenskraft förbättras jämfört med andra stora marknader, som de i Nordamerika och Asien.
 

Många företag drabbas i dag av stora svårigheter att kvitta förluster mot vinster mellan medlemsländerna. Att kunna välja den EU-gemensamma skattebasen mildrar väsentligt dessa problem.
 

Viktigt är att bolagsskattebasen ska vara frivillig för företagen att ansluta sig till. Om CCCTB införs finns alltjämt möjligheten kvar för de företag som så vill att använda den nationella skattebasen. Förhoppningsvis blir CCCTB en sådan succé att fler och fler företag ansluter sig. Det är också viktigt att understryka att skattesatsen även fortsättningsvis bestäms av de nationella parlamenten. Målet är att öka lönsamheten genom att reformera systemet för bolagsbeskattningen, inte att harmonisera skattesatserna eller införa EU-skatter.
 
Det bör också inrättas ett forum för medlemsstaterna för att lösa skattetvister utan att behöva gå till domstol, ett förslag som vi har fått gehör för i Europaparlamentet.


Finansdepartementets tjänstemän har granskat EU-kommissionens förslag till CCCTB och är kritiska. De anser bland annat att det saknas tekniska detaljer. Att skattelagstiftning är tekniskt krångligt får dock inte vara en ursäkt för att sätta käppar i hjulet för hela tanken att införa och ge svenska företag möjlighet att välja att räkna ut sin koncernvinst med gemensamma EU-regler. Det är bättre att genomföra projektet och förbättra det med tiden än att vänta till det är fulländat.


I åratal har en gemensam bolagsskattebas inom EU diskuterats. Rädslan hos nationella skattemyndigheter och departement för att förlora skatteintäkter och makt över regeltillämpningen bör inte längre stoppa utvecklingen mot undanröjandet av hinder för gränsöverskridande verksamhet.

Folkpartiet har tagit ställning till förmån för införandet av en för företagen frivillig EU-gemensam bolagsskattebas och har varit drivande i frågan. Nu måste hela regeringen agera för att reformen genomförs och för att Sverige ska kunna delta. Det är dags att fler partier visar korten och inte fortsätter att stoppa huvudet i sanden.


För senfärdiga länder - som Sverige riskerar att bli - återstår i så fall att bli omkörda av länder som vill gå före med en gemensam skattebas. Frankrike och Tyskland är nu i färd med att söka skapa ett sådant fullbordat faktum för övriga EU-länder. Det kan aldrig gynna svenska företag att deras franska och tyska konkurrenter fastlägger bestämmelser utan att vi är med vid bordet.


Olle Schmidt, Europaparlamentariker (FP) och rapportör för yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd över CCCTB.


Carl B Hamilton, riksdagsledamot och Folkpartiets ekonomisk-politiske talesperson.

Debatt: Sverige bör driva EU-ska


Inga kommentarer: