lördag 25 januari 2014

Sysselsättningen väsentligt bättre idag efter Alliansregeringens åtgärder än 2006.

Under Alliansregeringens tid har läget på svensk arbetsmarknad förändrats till det bättre på flera sätt: Både sysselsättningen och sysselsättningsgraden har ökat, dvs. sysselsättningen har ökat snabbare än befolkningstillväxten trots lågkonjunkturen. De över 65 år har ökat i antal - bra! - och arbetar i växande utsträckning - också bra! Bland utrikes födda har både sysselsättningen och sysselsättningsgraden ökat, liksom arbetskraftsdeltagandet. Även bland unga har såväl sysselsättningen som sysselsättningsgraden ökat mellan 2006 och 2013. Det snabbt ökade utbudet av arbetskraft gör dock att den uppmätta arbetslösheten inte faller, eller faller endast långsamt.


Statistiska Centralbyrån (SCB) släppte i veckan sin arbetskraftsundersökning (AKU) för helåret 2006. Det gör att man nu kan jämföra läget på arbetsmarknaden år 2013 med hur det var när Alliansregeringen tillträdde år 2006.

AKU helåret 2013 jämfört med 2006 (genomsnitt): År 2013 var det i genomsnitt 275 000 fler personer sysselsatta jämfört med 2006 (15-74 år). Det har skett en mycket kraftig ökning i antalet sysselsatta sedan 2006 trots den utdragna lågkonjunkturen.

 
Sysselsättningsgraden för dem mellan 16 och 64 år har stigit sedan 2006. Sysselsättningsgraden - som definieras som andelen av befolkningen som ingår i kategorin sysselsatta - har stigit med 1 procentenhet mellan 2006 och 2013, från 74,5 procent till 75,5 procent. Den ökade sysselsättningsgraden för dem mellan 16 och 64 år visar att den sysselsättningsökning som skett under Alliansregeringen inte alls enbart har följt befolkningsökningen, utan sysselsättningsökningen har ökat snabbare! Det får anses som en bedrift med tanke på det sämre konjunkturläge som råder idag jämfört med 2006.

 
Sysselsättningsgraden för dem mellan 15 och 74 år ligger dock på samma nivå 2013 som 2006, och paradoxalt nog som resultat av två goda effekter. De över 65 jobbar i betydligt större omfattning idag än 2006. Sysselsättningsgraden för dem mellan 15 och 74 år ligger dock oförändrat på knappt 66 procent. Att sysselsättningsgraden inte har ökat beror på två olika demografiska trender. De över 65 har blivit fler - bra att fler lever längre! - men de har av naturliga skäl en lägre sysselsättningsgrad än de yngre. Sysselsättningsgraden för dem mellan 65 och 74 år har dock ökat från ca 10 procent 2006 till ca 15 procent 2013. Även så, med fler äldre i befolkningen blir den statistiska effekten att sysselsättningsgraden inte har ökat när man inkluderar dem över 65 år.

Antalet sysselsatta utrikesfödda ökade med nära 190 000 personer mellan 2006 och 2013. Detta har medfört att även sysselsättningsgraden för denna grupp ökade, från 56,2 procent till 57,8 procent (utrikesfödda mellan 15-74 år). Arbetskraftsdeltagandet - alltså de som har jobb eller söker jobb - för utrikes födda ökade dock ännu snabbare och steg från ca 65 procent till 69 procent av befolkningen i åldersgruppen. Det är mycket positivt att en större andel av utlandsfödda än tidigare söker sig ut på arbetsmarknaden. Men eftersom arbetskraftsdeltagandet - utbudet - steg snabbare än sysselsättningsökningen - efterfrågan - så steg även den uppmätta arbetslösheten, från 13 procent för utrikes födda 2006 till 16 procent 2013. Jämfört med 2006 har arbetslösheten framför allt ökat bland utrikesfödda unga män (15-24 år) och bland utrikesfödda äldre män (55-74 år).

 
Fler unga har fått jobb. Antalet sysselsatta som är mellan 15 och 24 år har ökat med ca 50 000 personer sedan 2006. Det gör att också sysselsättningsgraden för unga har ökat, från 40 till 41,5 procent. Samtidigt har fler unga framgångsrikt sökt sig ut på arbetsmarknaden - efterfrågan - och de unga som antingen söker jobb eller har jobb - utbudet - har ökat ännu mer, och med ca 80 000 personer sedan 2006. Det gör att den uppmätta ungdomsarbetslösheten ökat från 21,5 procent 2006 till 23,6 procent 2013. Antalet heltidsstudenter som söker jobb har dock också ökat, med ca 22 000 personer. Det senare är en luring i statistiken eftersom det inte behöver återspegla traditionella arbetslöshetsproblem.                   

Inga kommentarer: