fredag 28 maj 2010

Odell söker åter politisk och konstitutionell strid med riksdagen om AP-fonderna

Odell söker åter politisk och konstitutionell strid med riksdagen om AP-fonderna.

I dagens Dagens Industri (28/5, s 12) läxar Mats Odell upp AP-fonderna. Det bör han hålla sig för god för eftersom han dels har fel i sak, dels redan förra året fick bakläxa i riksdagen för sin då likartade offensiv mot AP-fonderna. (Odell blev dessutom KU-anmäld för sitt agerande.)

Det är uppenbart att Odell vill driva en egen linje med pensionärernas pengar, som inte accepteras av riksdagen, och som inte innebär maximal avkastning. Därmed blir pensionskapitalet mindre, i förlängningen blir det lägre pensioner än som vore möjligt, och pensionsförvaltningen politiserad.

Att Odell odlar sin egen tolkning av AP-fondernas övergripande mål sätter AP-fondernas ledningar och styrelser i en korseld. Det blir nu, igen, mycket viktigt att de hävdar sin konstitutionellt oberoende ställning från regeringen, och att de inte vika ned sig för ministerns pekpinnar.

Därför är det skönt att åter konstatera att AP-fonderna lyder under riksdagen och inte under regeringen. Odells agerande aktualiserar dock att vi i Sverige bör införa bättre och tätare vattentäta skott mellan regeringen och AP-fonderna, t ex ett särskilt ”pensionsfullmäktige”. Ett sådant fullmäktige skulle på ett av regeringen oberoende sätt tillsätta AP-fondstyrelserna, på egen hand utvärdera AP-fonderna och utföra sitt uppdrag under riksdagen på i princip samma sätt som riksbanksfullmäktige. Regeringen fråntas då dagens uppgift att utvärdera fonderna, och dagens möjlighet till den typ av regellöst agerande som Odell tycks gilla att utöva t ex via media.

Odells nakna maktspråk i DI att han vill sparka styrelseledamöter som följer riksdagens angivna mål (se nedan) mer än "regeringens riktlinjer" är ytterst olustigt eftersom regeringens riktlinjer 2009 blev de facto underkända av riksdagen; riksdagen ville inte ha någon förändring i Odells riktning, och skrev mycket tydligt som sin mening att status quo ska gälla, och att några nya riktlinjer från regeringens sida "inte innebär någon ökad styrning av AP-fondstyrelsernas placeringspolitik från regeringens sida och att fonderna – liksom tidigare – i sin förvaltning inte får ta närings- eller ekonomisk-politiska hänsyn."

Låt mig citera från Betänkande 2009/10:FiU6 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008:
”Utskottet välkomnar att rörliga ersättningar tas bort för ledande befattningshavare i AP-fonderna.[OBS detta gäller i AP-fonderna och inte i bolag i vilka fonderna utövar ägande/ CBH anm]. Utskottet konstaterar samtidigt att de nya riktlinjerna tydliggör den ordning och de regler som rått sedan 2001.
I riktlinjerna [som Odell och regeringen beslöt i april 2009] anger regeringen också följande: ”I företag där AP-fonderna direkt eller genom ett företag är delägare bör AP-fonderna respektive företaget i dialog med övriga ägare verka för att riktlinjerna tillämpas så långt som möjligt.”
Detta har ibland i debatten uppfattats som att regeringen ändrat policy och nu vill styra AP-fonderna och att riktlinjerna strider mot fondernas övergripande mål om hög långsiktig avkastning.
Utskottet vill betona att formuleringarna ”bör”, ”i dialog med övriga ägare” och ”verka för att riktlinjerna tillämpas så långt som möjligt” inte innebär någon ökad styrning av AP-fondstyrelsernas placeringspolitik från regeringens sida och att fonderna – liksom tidigare – i sin förvaltning inte får ta närings- eller ekonomisk-politiska hänsyn.
Utskottet är överens med regeringen om att riktlinjerna inte inkräktar på pensionsöverenskommelsen. Överenskommelsen ligger fast och fondernas övergripande mål är och förblir hög långsiktig avkastning.” (CBHs understrykningar).

Så långt finansutskottet och riksdagen. Det som är särskilt bedrövligt i sammanhanget är att hotet mot AP-fondernas självständiga ställning och risken för politisk styrning kommer från en borgerlig politiker och regering, och därtill efter en finanskris i vilken vänsteroppositionen hotat med att tvinga AP-fonderna att köpa Saabaktier. Agerandet är historielöst om inte annat, och påminner oss om att även solen tidvis har stora fläckar.

P.S.
Behandlingen av KU-anmälan mot Odell är ännu inte avslutad i utskottet.

1 kommentar:

Erica sa...

du borde ha kategorier i sidan istället för bara vilken månad/år inläggen är skrivna i. På så sätt kan man snabbt välja om man vill läsa dina inlägg som handlar om e.x energipolitik eller som ratar vänstern... bara ett förslag :)