fredag 21 december 2012

8+% arbetslöshet i flera år! Reformer för lägre ränta, svagare krona och flexibel arbetsmarknad nödvändigt.

Oppositionen har dock hamnat helt snett med sin åtstramande budget, skattehöjningar för unga och reform-motstånd på bostadsmarknaden.

Lägre ränta och svagare krona genom lägre risker med hushållsupplåningen behövs.

Sverige kommer aldrig att få ned arbetslösheten långsiktigt till mellan 4 och 6 procent med mindre vi genomför politiskt smärtsamma strukturreformer som gör arbetsmarknaden mer flexibel. Det är en otvetydig slutsats man måste dra av dagens prognos från Anders Borg, med en arbetslöshet över 8 procent under flera år framöver.

Mindre exkludering genom lägre ingångs- och minimilöner för okvalificerad arbetskraft (vissa unga och vissa invandrare) tills dessa personer har uppnått högre produktivitet. Lägre arbetsgivarkostnader för dessa grupper genom t ex fortsatta skatte- och avgiftsrabatter. Det krävs också mindre skillnad i anställningsskydd - reformerade turordningsregler! - mellan dem som har jobb, och dem som söker jobb, eller sitter fast i vikariatssystemet. A-kassan bör bli något högre och därtill obligatorisk av fördelningsskäl.

Det handlar sålunda inte alls bara om fortsatta konjunkturpolitiska insatser för mer utbildning, eller för att allmänt höja efterfrågetrycket i ekonomin.

Notera: Bara för några dagar sedan konstaterade OECD i sin sverigestudie att konjunkturpolitiken nu är väl avpassad: "The macroeconomic policy stance [in Sweden] is broadly appropriate given recent developments and risks." (s 9, Executive summary). Samtidigt påpekade OECD att det finns utrymme för lägre räntor, vilket Riksbanken utnyttjade häromdagen, och även finanspolitiska insatser om så skulle bedömas önskvärt. Sverige har råd med Keynes, om hans politik skulle bli mer effektiv framdeles. Lägg märke till att Sverige - på grund av sin stora offentliga sektor - jämfört med andra länder har mycket starka automatiska konjunkturstabilisatorer - som nu kan verka fullt ut, tack vara vårt starka finanspolitiska utgångsläge.

Det finns fler åtgärder som kan driva ned arbetslösheten och driva upp tillväxten: nya insatser mot hushållens skuldsättning för att på så sätt hjälpa Riksbanken att snabbt sänka räntan ytterligare - vilket också bör kunna ge en svagare kronkurs och bättre konkurrenskraft för exportföretagen! Exportens fall är ju mycket av roten till det onda -- varselvågen -- denna höst. Vidare: Nya försök till åtgärder för en mer flexibel hyres- och bostadsmarknad, och då inte bara i de expansiva regionerna av vårt land.

Inga kommentarer: