söndag 22 mars 2009

Tillbaks på ruta ett i energipolitiken med S, V och MP

– De rödgröna river upp riksdagsbeslut och återinför förbudslagar mot kärnkraft efter en valvinst 2010. Det skulle försätta Sverige i ett energipolitiskt tvångsläge med delvis fossilbaserad reguljär elimport på 2020-talet.

– De rödgröna anger höga mål för förnybar elproduktion utan att nämna de drakoniska kostnadsökningar för hushåll och vanliga skattebetalare som deras mål innebär. Samtidigt vill man tydligen att industrin – obegripligt hur – ska fredas för kostnadsökningar. Med detta upplägg motverkas dessutom att klimatmålen uppnås på ett kostnadseffektivt sätt.

– En avgörande oklarhet för nästa mandatperiod kvarstår: Kommer de rödgröna att acceptera planerade stora uppgraderingar av existerande reaktorer?


************

De rödgröna återinför förbudslagar vid valvinst 2010.
Före valet 2010 kommer riksdagen att ha avskaffat den nu gällande ”Avvecklingslagen” för kärnkraft och kommer även att ha tagit bort nybyggnadsförbudet för nya reaktorer. Oppositionen S, MP och V kommer därmed år 2010 att gå till val på att återinföra lagar som tvingar fram nedläggning av svensk kärnkraft och framför allt som förbjuder bygge av nya reaktorer; ”kärnkraften vill vi successivt fasa ut …” (DN-debatt).

Accepterar de rödgröna uppgradering av kärnkraft nästa mandatperiod?
Ett stort eltillskott på inte mindre än 9 TWh fram till 2015 planeras komma från uppgraderingar av existerande reaktorer. Både MP och V har varit emot att kärnkraftverken uppgraderas till högre produktionskapacitet. Skulle V och MP som regeringspartier säga ja till en kraftfull uppgradering av kärnkraftverken under nästa mandatperiod? Är det innebörden av texten ”[Vi] upprätthåller effekten i energisystemet på både kort och lång sikt.” (DN-debatt). Som jämförelse kan nämnas att vindkraften idag står för mindre än 2 TWh, och att de båda Barsebäcksreaktorerna tillsammans producerade ungefär 9 TWh.

Oansvarigt att försätta Sverige i läge utan handlingsfrihet.
De rödgrönas senfärdighet och ovilja att fatta rätt beslut i energipolitiken försätter Sverige i en försörjningsmässsig tvångssituation på 2020-talet. Med enbart gamla reaktorer som inte får ersättas med nya tvingas vårt land förlita sig på import av delvis fossilbaserad el (kol eller gas).

S, MP o V-kalkylerna utgår från en uppskattad teknisk livslängd om 60 år för de svenska reaktorerna. Den ekonomiska och säkerhetsmässiga livslängden är dock kortare, sannolikt 50-55 år. Det innebär att de äldsta reaktorerna genom ägarnas beslut kan komma att tas ur drift successivt från 2020-2025. Då försvinner överskottet på el, och slår om i ett importberoende. Eftersom det tar minst 12-15 år för att få en ny reaktor på plats måste planeringen för nya reaktorer påbörjas omgående, och kan inte vänta till 2015, som S, MP och V vill.

Inga kommentarer: