måndag 25 maj 2009

Ja till euron, ju förr desto bättre!

Ja till euron, ju förr desto bättre!


Det nya är att euron gått och blivit allmängods och gammal. Den viktiga skillnaden i eurofrågan idag jämfört med dess sjösättning 1999 eller den svenska folkomröstningen 2003 är att det nu gått tio år och viktiga erfarenheter har samlats. Under dessa år har Sverige och Finland råkat ut för en asymmetrisk chock (telekombubblan som sprack), och dagens globala kris. Vi kan även göra en jämförelse mellan utvecklingen i Finland och Sverige, två ganska likartade länder. Några viktiga slutsatser i punktform är:

Eurosamarbetets handelsskapade kraft underskattades kraftigt. Sverige har gjort en långt större förlust av export och import av att stå utanför euron än någon förutsåg. Denna förlust ökar successivt över tiden med ökad integration bland euroländerna.

Eurosamarbetet har genererat en ökning av direkta investeringar mellan euroländerna, som Sverige inte fått del av. Denna förlust ökar successivt över tiden med ökad integration bland euroländerna.

Problem med asymmetriska chocker har inte materialiserats. Trots att Finland drabbats av en asymmetrisk chock har inte euron hindrat landet från att göra en stark återhämtning.

Finland har kommit ikapp Sveriges försprång i BNP/capita. Finland har haft en högre BNP-tillväxt än Sverige.

Från en i utgångsläget högre arbetslöshet har den finska arbetslösheten kommit ned till Sveriges nivå. För kommande år bedömer EU-kommissionen att arbetslösheten blir lägre i Finland än i Sverige.

Finland har haft en något lägre inflation än eurogenomsnittet.

Budgetunderskotten 2009 och 2010 väntas bli lägre i Finland än i Sverige. Finland har starka offentliga finanser jämfört med Sverige.

Allmänna opinionen i Finland, liksom inställningen bland finska ekonomer, är att Finland fattade ett riktigt beslut att gå med i euron från början. En stark omsvängning har skett i opinionen från skepsis till positiv inställning, och det gäller i synnerhet bland finska företagare.

Finland har alltjämt en livaktig och välfungerande demokrati. Hotet kommer inte från Frankfurt.

Svenska utanförskapet medför ett växande demokratiskt underskott för Sverige genom att vårt land inte kan delta i viktiga överläggningar och beslut som påverkar vårt land.

Kronfallet (13 procent senaste året) har inte förmått skydda mot kraftigt fall i export och industriproduktion (volym). Däremot ökar importpriserna på bl.a. livsmedel, kläder och skor och utländsk turism, t ex i Finland.

Allmänna opinionen har svängt.

Enligt den opinionsundersökning som Novus Opinion låtit göra på uppdrag av Folkpartiet är idag stödet för att införa euron som valuta större än motståndet: 47 procent är för och 44 procent är emot. Så sent som 2008 var opinionen den omvända: ca 38 procent för och ca 50 procent emot (se nedan power point bilder). Något överraskande är det kanske att stödet för euron ökar med stigande ålder; ju äldre man är desto mer positiv är man. Annars skulle man kunna tro att nymodigheter först accepteras bland yngre. Livserfarenhet kan kanske utläsas mellan staplarna (bild 3).

Om man ser till stödet inom olika politiska partier är stödet bland Centerns sympatisörer inte långt efter det inom Moderaterna och Folkpartiet liberalerna. En förklaring kan vara bönders nära kontakt med och beroende av EUs jordbrukspolitik och eurokursen? Stödet inom Socialdemokraterna för euron är lägre än i Centern. Bland de partier som stod på ja-sidan i folkomröstningen 2003 är stödet svagast inom Kristdemokraterna. Socialdemokraterna har två starkt euronegativa partier som partners (bild 4).

Uppenbarligen sker en omsvängning i opinionen. Den har inte drivits av partipolitiska överväganden utan är rimligen väljarnas reaktion på en förändrad verklighet. En massiv majoritet anser att det inte hade varit någon nackdel att vara med (bild 5). Fyra av tio har blivit mer positiva till euron som valuta allteftersom tiden går. Rädslan för det okända förefaller smälta bort, eller så överstiger rädslan för att vara utanför euron rädslan för att vara med och innanför (bild 6).

Att ge Socialdemokraterna vetorätt i frågan om övergång till euron kan bli en kvarnsten runt halsen: Väljarna förefaller styras av verklighetens förändring till skillnad mot de politiker som - till skillnad mot Folkpartiet - sitter fast överspelade hållningar fastlagda i dåtid i svallvågorna av folkomröstningen 2003. Eurofrågan kan också komma utvecklas till en renodlad höger/vänsterfråga inför valet 2010. Förr skulle den "konventionella visdomen" bjuda att detta gynnar vänstersidan, men om det gäller 2010 är idag omöjligt att säga.

(Hela rapporten kan läsas på länken http://www2.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_5826/ImageVaultHandler.aspx )

Inga kommentarer: