fredag 15 maj 2009

Snabbanalys av Socialdemokraternas valmanifest

Övergripande synpunkter

Socialdemokraterna fortsätter att försöka skrämma väljarna när det gäller de svenska kollektivavtalen och de fackliga rättigheterna. Genom att vilja lyfta upp alltför mycket av arbetsmarknadspolitiken på EU-nivå hotar Socialdemokraterna i själva verket den svenska modellen.

Socialdemokraternas önskan att riva upp utstationeringsdirektivet är en riskfylld strategi, med tanke på att Sverige har en arbetsrätt som skiljer sig markant från vad som är vanligt i övriga EU. I Sverige står parterna i fokus och bestämmer i stor utsträckning. I andra länder ligger mer ansvar på staten. Risken är stor att en omförhandling inte skulle leda alls i rätt riktning. Resultatet kan bli det motsatt: mera stat och mindre parterna Även vår svenska EU-kommissionär Margot Wallström är negativ till att ändra direktivet av det skälet.

Lavaldomen hotar inte den svenska modellen med kollektivavtal. Domen ger utrymme för att stoppa lönedumpning. Fackförbunden har möjlighet att kräva minimilöner enligt svenska kollektivavtal ifall löner eller andra anställningsvillkor avviker väsentligt. Det som ställs är krav på transparanta avtal, dvs. att förhandlingar om kollektivavtal ska vara öppna och tydliga för alla parter.

Innehållet i Socialdemokraternas valmanifest är i stora delar otydligt och vagt. Hur vill Socialdemokraterna åstadkomma de mål som de vill sätta upp?

Av särskilt intresse i manifestet:
Halverad ungdomsarbetslöshet i EU senast till 2015 bland unga som inte studerar. Unga ska erbjudas jobb, utbildning och praktik

Nytt samlat klimatdirektiv i EU för att uppnå klimatmålen

15 procent av EUs jordbruksmark ska vara ekologiskt odlad år 2015.

Inrätta ett nationellt FBI i Sverige som effektivare kan samordna brottsbekämpning i EU.FP kommentarer följer nedan.

Fler jobb, trygga jobb och rättvisa villkor
Socialdemokraterna vill:

Att EU ska vara en union för full sysselsättning.
I ett första steg halvera ungdomsarbetslösheten i EU senast till 2015 bland unga som inte studerar. Unga ska erbjudas jobb, utbildning och praktik.

FP håller med om (S) ambitioner. Problemet vad det gäller arbetslösheten, och särskilt ungdomsarbetslösheten, är dock inte att det saknas mål på EU nivå. (S) lyckades inte under sin tid vid makten att minska ungdomsarbetslösheten. Ett nytt mål på EU nivå skulle troligen inte förändra det. Hur målet ska uppnås är vagt. Visst är det bra med mer jobb, utbildning och praktik för unga. Men (S) duckar för sitt eget ansvar för den långvariga höga svenska ungdomsarbetslösheten, den dåliga utbildningen (dvs låg produktivitet i förhållande till höga ingångslöner ger ungdomsarbetslöshet)och andra orsaker till problemen.

Skapa fler jobb genom investeringar i kunskap och utbildning - det har vi råd med om vi avvecklar EUs jordbrukssubventioner.

FP delar uppfattningen att EUs produktionsstöd till jordbruket bör avvecklas och vi är konkreta med att detta ska ske till 2015, dvs betydligt djärvare än (S). Oklart vad (s) menar med kunskap och utbildning. Vi betonar forskning och innovation som vår framtidssatsning. Vi har en tydlig, tidssatt plan för avvecklingen av jordbruksstödet och vill i stället satsa på ett antal framtidspaket för miljö och klimat, infrastruktur, forskning och innovation samt på ett europeiskt FBI.

Investera i infrastrukturprojekt för fler jobb och bättre miljö.

Samma uppfattning som FP.

Skapa tillväxtmöjligheter genom regionala kunskaps-, jobb- och klimatsatsningar.

FP: Oklart vad (s) menar med detta.

Utveckla ett utbytesprogram för vuxenutbildning i EU - ett vuxen-Erasmus.

FP: Nytt förslag vad vi vet. Det har FP väl principiellt inget emot eftersom vi bejakar människors fria rörlighet i Europa.

Införa en ny hållbarhetsstrategi i EU med tydliga gemensamma mål om fler jobb,
tillväxt och miljö - en ny Lissabonstrategi.

FP: Lissabonstrategin och dess uppföljare måste gå från vackra ord till konkret politik, om målsättningarna ska uppnås. Ofta ses de ekonomiska målsättningarna i motsatsförhållande till sociala och miljömässiga mål, men folkpartiet anser att man bör ha ett annat synsätt. Det är exempelvis bara i en dynamisk och växande ekonomi som de resurser kan skapas som behövs för att komma tillrätta med miljöförstöringen, och omvänt är tillväxten inte långsiktigt hållbar om den inte går hand i hand med omställningen till ett miljövänligt samhälle.

FP: En hållbarhetsstrategi låter bra, men vad ska den innehålla? Och hur ska resultaten uppnås?


Stärka den svenska kollektivavtalsmodellen i EU för att bättre skydda dina fackliga rättigheter och din lön på arbetsmarknaden.

Se FP-kommentar på nästa punkt

Lika lön för lika arbete ska gälla i alla EUs länder - därför måste EUs utstationeringsdirektiv ändras.

FP: Socialdemokraterna fortsätter att försöka skrämma väljarna när det gäller de svenska kollektivavtalen och de fackliga rättigheterna. Genom att vilja lyfta upp alltför mycket av arbetsmarknadspolitiken på EU-nivå hotar Socialdemokraterna i själva verket den svenska(parts-styrda) modellen.

FP: Socialdemokraternas önskan att riva upp utstationeringsdirektivet är en riskfylld strategi, med tanke på att Sverige har en arbetsrätt som skiljer sig markant från vad som är vanligt i övriga EU. Risken är stor att en omförhandling inte skulle leda alls i rätt riktning. Resultatet kan bli det motsatta, dvs mera stat och mindre roll för parterna. Även vår svenska EU-kommissionär Margot Wallström är negativ till att ändra direktivet av det skälet.

FP: Lavaldomen hotar inte den svenska modellen med kollektivavtal. Domen ger utrymme att stoppa lönedumpning. Fackförbunden har möjlighet att kräva svenska kollektivavtal ifall löner eller andra anställningsvillkor avviker väsentligt. Det som ställs är krav på att förhandlingar om kollektivavtal ska vara öppna och tydliga för alla parter.


Inrätta en Finansinspektion i EU och införa gemensamma regler för finansmarknaden.

FP anser också att det behövs en gemensam finansmyndighet och att vi behöver mer gemensamma regler på EU-nivå för finansmarknaderna. Ett antal sådana direktiv har redan röstats igenom i parlamentet och det arbetet bör fortsätta.

Förbättra förutsättningarna för Europas småföretag. S vill driva på för att EU ska ta större hänsyn till företagens vardag genom enklare, färre och tydligare regler.

FP: EU har redan målet att minska regelkrånglet för företagen med 25 % till 2012. Regeringen har dessutom målet att regelkrånglet för svenska företag ska minska med 25 % till 2010. (S) säger ingenting mer konkret om vad det vill förändra. Parlamentet har redan antagit en "Small Business Act" som syftar till att underlätta för små företag att agera på den europeiska marknaden. Fp genom Olle Schmidt vill därutöver till exempel att EU ska komma överens om en gemensam konsoliderad skattebas, vilket skulle underlätta beskattning och rörlighet särskilt för små företag inom EU. (S) har inga konkreta förslag hur de vill underlätta för småföretagen.

Klimatarbete ger gröna jobb
Socialdemokraterna vill:

Att EU:s utsläpp av växthusgaser minskas med minst 30 procent fram till 2020.

FP: Detta instämmer i stort sett alla politiska partier i.

Att Sverige tar täten och minskar klimatutsläppen med 40 procent genom aktiva åtgärder i Sverige.

FP vill till skillnad från oppositionen att åtgärder också ska kunna genomföras i tredje land för att uppnå 40 procents målet.

Att alla länder i EU inför en skatt på koldioxid.

FP: Detta driver redan regeringen, genom miljöminister Andreas Carlgren.

Klimatsäkra EUs jordbrukspolitik.

FP: Marit Paulsen vill driva på för ett fossilfritt jordbruk.

Införa ett nytt samlat klimatdirektiv i EU för att uppnå klimatmålen.

FP: Det är oklart vad (S) menar och vad som skulle ingå i ett klimatdirektiv. Möjligtvis vill de revidera möjligheterna till insatser i andra länder (minska dessa) och styra mer över klimatinvesteringarna, men det framgår inte av manifestet.

Att EUs regionalfonder och strukturfonder ger stöd till klimat- och miljövänliga bostäder.

Folkpartiet tycker att det är vore ett steg i alldeles fel riktning att ge EUs regionalfonder och strukturfonder ytterligare uppgifter. Vi vill kraftigt banta regionalstödet. EUs regionalpolitik ska koncentreras till de fattigaste regionerna i de fattigaste länderna.

Investera mer i förnybar energi och transport av miljövänlig el

FP: För att bryta beroendet av den smutsiga kolkraften i Europa måste vi använda alla de klimatsmarta energislag som står till buds. Både kärnkraft och förnybara energikällor bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

Folkpartiet vill bygga ihop de europeiska elnäten till en fungerande inre marknad för energi. Bra överföringsmöjligheter mellan olika delar av Europa minskar beroendet av olja och av rysk gas. Detta är viktigt både för klimatet och vår säkerhet.


Säga nej till gasledningen genom Östersjön. EU ska inte planera för nya olje- och fossilgasledningar.

FP: Såväl Olle Schmidt som Carl B Hamilton har uttryckts stark skepsis mot gasledningen inte minst av säkerhetspolitiska skäl, men även av miljöskäl..

Investera i tågtrafik. Det måste bli enklare och snabbare att åka tåg i Europa.

FP delar uppfattningen

Stoppa utfisket av världshaven. EU ska ta en aktiv roll i arbetet och satsa mer resurser på att Östersjön blir ett renare innanhav.

FP delar uppfattningen

Att EU förbjuder tillsatser i livsmedel som inte är bevisat ofarliga, skärper politiken för säkra livsmedel och ökar andelen ekologiskt producerad mat. Vi vill att 15 procent av EU:s jordbruksmark ska vara ekologiskt odlad år 2015.

Folkpartiet vill avreglera jordbrukspolitiken till 2015. Hur stor andel av maten som ska vara ekologiskt odlad är en fråga som konsumenterna ska bestämma och inte politiker.

Ett öppet och demokratiskt EU
Socialdemokrater vill:

Att EU ska bekämpa skattefusk, ekonomisk brottslighet och skatteparadis.

FP:Ingen annan uppfattning

Inrätta ett nationellt FBI i Sverige som effektivare kan samordna brottsbekämpning med EU.

FP: Märkligt krav i en EU-valrörelsen. Viktigt att vi får en EU-gemensam nationell polismyndighet. Men det räcker inte för att bekämpa den organiserade, gränsöverskridande brottsligheten. Vi vill ha ett europeiskt FBI.

Införa en integritetsombudsman i EU för att bevaka de medborgerliga fri- och
rättigheterna - speciellt på internet.

Liknar FP krav på en europeisk dataskyddsmyndighet.

Skärpa kampen mot människohandel.

FP: Ingen annan uppfattning. Frågan är hur. Vårt svar är ett europeiskt FBI. Vad är socialdemokraternas?

Sätta tydliga gränser för EUs makt och effektivisera arbetet i parlamentet. Europaparlamentet endast ska sammanträda på en plats - inte åka fram och tillbaka mellan Bryssel och Strasbourg.

FP: Ingen annan uppfattning

Stärka konsumenternas rättigheter i EU.

FP: Ingen annan uppfattning

Fortsätta EU:s utvidgning.

FP: Ingen annan uppfattning

Arbeta för ett jämställt Europa. EU måste stärka sin jämställdhetslagstiftning och dela befattningarna lika mellan män och kvinnor.

Fp driver på för ett jämställt EU.. För oss är det självklart att sträva efter en jämn könsfördelning vad gäller både folkvalda och personalen i EU:s institutioner.
Oklart om (s) menar kvotering när de skriver att befattningarna ska delas lika mellan kvinnor och män.

Inga kommentarer: